მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი

Posted Leave a comment

📢ყურადღება!!! 📜ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა დაამტკიცა „მეოთხე კატეგორიის საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტი“. ⏳2018 წლის საანგარიშგები წლიდან დაწყებული მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს წარმოეშვათ ამ სტანდარტით შედგენილი ფინანსური ანგარიშგების 2019 წელს ზედამხედველობის სამსახურში წარდგენის ვალდებულება. ✅კანონმდებლობის მიხედვით მეოთხე კატეგორიის საწარმოდ ითვლებიან ის სუბიექტები (ინდ. მეწარმე, შპს, სს და სხვ), რომლებიც ქვემოთჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან აკმაყოფილებენ მინიმუმ ორს […]